Opinie o Nas

Regulamin Akcji Promocyjnej

„Przeżyj Noc na Rowerze”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dostępny jest dla Klientów Sklepu internetowego https://latarki.pl i określa warunki oraz zasady, na jakich odbywa się Akcja Promocyjna pod nazwą „Przeżyj Noc na Rowerze”.

2.  Organizatorem Akcji promocyjnej „Przeżyj Noc na Rowerze” jest Bartosz Mocek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OutdoorPro Bartosz Mocek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław, NIP: 899-115-68-29, REGON: 021693053.

3. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

a)      Akcja Promocyjna – przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie, prowadzona pod nazwą „Przeżyj Noc na Rowerze”.

b)      Konsument / Klient / Uczestnik – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c)      Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,

d)     Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://latarki.pl

e)      Organizator – Bartosz Mocek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OutdoorPro Bartosz Mocek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław, NIP: 899-115-68-29, REGON: 021693053.

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje  od dnia 07 kwietnia 2021 r. od godziny 12:00 do 30 kwietnia 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania towarów.

5. Akcja Promocyjna skierowana jest wyłącznie do Konsumentów mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy w terminie obowiązywania Akcji Promocyjnej dokonają poprzez Sklep Internetowy zakupu towarów z kategorii oświetlenie rowerowe na kwotę powyżej 200 zł (bez wliczania w tą kwotę kosztów przesyłki).

6. Z Akcji promocyjnej nie mogą korzystać pracownicy Organizatora.

§ 2 Warunki korzystania z programu

1. Akcja Promocyjna dotyczy towarów znajdujących się na stronie Sklepu, w kategorii oświetlenie rowerowe.

2. W celu skorzystania z Akcji Promocyjnej należy zapoznać się z regulaminem Akcji promocyjnej oraz dokonać poniższych czynności:

a)      wybrać z kategorii oświetlenie rowerowe produkt/produkty o łącznej wartości powyżej 200 zł i dodać je do koszyka,

b)      w polu „Zostaw wiadomość” dopisać hasło „ROWER2021, co spowoduje, że obsługa Sklepu uwzględni w zakupie prezent w postaci kompletu oświetlenia Falcon Eye ZL1-1L.

c)      podać dane niezbędne dla realizacji zamówienia (dostawy towarów) tj. imię, nazwisko, ulica numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, województwo, numer telefonu, adres e-mail,

d)     kliknąć na przycisk „Kupuję i płacę”.

3. W przypadku skorzystania z opcji odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Stargardzkiej 4, 54 – 156 Wrocław, przy odbiorze towarów należy podać hasło „rower2021”.

4. W przypadku zamówienia składanego telefonicznie należy podać operatorowi hasło „rower2021”.

5. W przypadku zamówienia składanego mailowo należy wpisać hasło „rower2021”.

§ 3 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a)      przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)      przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu Dotpay,

c)      kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Dotpay,

d)     pobranie kurierskie – płatność gotówką u kuriera przy odbiorze towaru.

2. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. – nr rachunku: 65 1750 1064 0000 0000 1373 9428.

3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych, kartą kredytową, płatność należy uregulować w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność za zakupiony towar wraz z kosztami dostawy należy uregulować w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

§ 4 Terminy, sposoby i koszty dostawy 

1. Sprzedawca dostarcza towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, chyba, że w opisie danego produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób: 

a)      przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)      przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

2. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Inpost oraz Paczkomaty InPost. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru:

a)      DPD – przesyłka kurierska (pobranie, przelew tradycyjny, przelew błyskawiczny Dotpay),

b)      Paczkomaty InPost – odbiór przesyłki w wybranym paczkomacie InPost, który znajduje się w najbardziej dogodnej dla Klienta lokalizacji – (przelew tradycyjny, przelew błyskawiczny Dotpay).

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne jeśli wartość zamówionych towarów (przed naliczeniem Rabatu) nie przekracza 200 PLN. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo wskazany w zakładce informacyjnej „Dostawa i płatność”.

4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Stargardzkiej 4, 54 – 156 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00.

§ 5 Reklamacje produktów

1. W przypadku produktów nabywanych przez Uczestników w Sklepie w ramach Akcji Promocyjnej produkty te objęte są rękojmią za wadę fizyczną i prawną określoną ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

b)      żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

2. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

a)      pisemnie na adres: OutdoorPro Bartosz Mocek, ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław,

b)      drogą elektroniczną na adres: reklamacje@latarki.pl

c)      telefonicznie pod numerem: 519 309 792.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu Cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: OutdoorPro Bartosz Mocek, ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

§ 6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a)      zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą,

b)      złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c)      skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

d)     skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

2. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej OutdoorPro Bartosz Mocek do kontaktu z Klientami to: sklep@latarki.pl

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §7 pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@latarki.pl lub w formie pisemnej na adres: OutdoorPro Bartosz Mocek, ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem elektronicznym: Przykładowy formularz odstąpienia od umowy.pdf

Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a)      dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b)      dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta chyba, że Konsument  oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: OutdoorPro Bartosz Mocek, ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

7. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

a)   w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)     w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)      w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

d)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe w szczególności dane, jakie zostawia w formularzu zamówienia są następujące: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne w przypadku zawarcia umowy sprzedaży.

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do konta a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@latarki.pl lub pisemnie na adres: Bartosz Mocek ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

2. Reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Akcji Promocyjnej w szczególności sposobu naliczania rabatu można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@latarki.pl a także w formie pisemnej na adres: OutdoorPro Bartosz Mocek, ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2021r.